کورتون

خانمی در حال مصرف اسپری استنشاقی آسم

آیا کورتونهای خوراکی در درمان آسم می توانند منجر به پوکی استخوان شوند؟

یک مطالعه جدید نشان می دهد افرادی که از داروهای کنترل کننده آسم معمول استفاده می کنند ، در معرض شکستگی استخوان قرار دارند. یافته… ادامه »آیا کورتونهای خوراکی در درمان آسم می توانند منجر به پوکی استخوان شوند؟